Skip to content

Stopien zanieczyszczenia butadienu tymi weglowodorami zalezy od stosowanej metody

2 lata ago

215 words

Stopień zanieczyszczenia butadienu tymi węglowodorami zależy od stosowanej metody. Według Kolachowa jedynie przy zastosowaniu metody glikolowej otrzymujemy bezpośrednio z konwertora produkt o zawartości 98,5010 butadienu. Podobny produkt daje metoda aldolowa. Zanieczyszczanie butadienu butenami. Butadien produkowany z alkoholu zawiera zawsze pewne ilości butylenów. Rosjanie wykorzystali zanieczyszczony butadien z dobrym wynikiem w procesie polimeryzacji sodowej. W procesie polimeryzacji w emulsji, stosowanej do produkcji Buny S, czystość butadienu musi być znacznie większa. Jak już wspomniano, stopień zanieczyszczenia butadienu zależy od stosowanej metody produkcyjnej. Butadien z procesu krakowania ropy naftowej otrzymuje się w postaci mieszaniny. Zarówno butadien, jak i acetylen oraz allen występują w tym większym stężeniu, im wyższa jest temperatura krakowania; w miarę wzrostu temperatury wzrasta . stopień nienasycenia otrzymywanych produktów. Jak widać z temperatur wrzenia, szczególnie w wypadku butenu-I i izobutylenu, rozdzielenie tych składników za pomocą destylacji jest niemożliwe. Jednak, jak podał Erolich i Murphree, dodanie pewnych składników do takiej mieszaniny do tego stopnia obniża lotność butadienu, że uniemożliwia oddestylowanie olefin przed butadienem. Jest to tak zwana destylacja azeotropowa; metoda ta pozwala na otrzymanie butadienu o czystości 99-procentowej. Inna metoda oddzielania butadienu od towarzyszących węglowodorów polega na tworzeniu pośrednich związków chemicznych. [hasła pokrewne: strefa przemarzania gruntu , mrówka strzelno , maty kapilarne  ]

Powiązane tematy z artykułem: maty kapilarne mrówka strzelno strefa przemarzania gruntu