Skip to content

Material wyjsciowy jest mieszanina róznych weglowodorów hydroaromatycznych oraz alifatycznych

2 lata ago

272 words

Materiał wyjściowy jest mieszaniną różnych węglowodorów hydroaromatycznych oraz alifatycznych, często z niewielką ilością związków aromatycznych o łańcuchu rozgałęzionym. Produkty reakcji składają się w połowie z substancji gazowych a w połowie z cieczy (w zwykłych warunkach temperatury i ciśnienia). Ciekłe produkty reakcji składają się wyłącznie ze związków aromatycznych, a dwie trzecie produktów gazowych stanowią cenne olefiny (etylen, propylen oraz butyleny wraz z butadienem); reszta składa się głównie z metanu i etanu. Proces można prowadzić bez przerwy w ciągu 50 -; – 70 godzin; po upływie tego czasu produkcję przerywa się ze względu na wzrost ciśnienia w reaktorze, spowodowany osadzeniem się smoły i węgla na katalizatorze w czasie reakcji. Nie zmienia- jąc temperatury . pieca przez reaktory przepuszcza się mieszaninę powietrza oraz gazów spalinowych lub pary. Po upływie 8 -10 godzin osad węglowy na katalizatorze ulega spaleniu, po czym rozpoczyna się nowy cykl produkcyjny. Część ciekła produktów reakcji składa się z benzenu, toluenu, ksylenu, styrenu, alkilobenzenów, żywic indenowych, naftalenu, acenattenu, fluorenu, antracenu, fenantrenu, pirenu oraz chryzenu. W celu otrzymania tych związków w bardzo czystym stanie mieszaninę poddaje się dokładnej destylacji frakcjonowanej, po czym otrzymane produkty oczyszcza się i rozdziela na drodze chemicznej. Stałe związki aromatyczne, jak naftalen, antracen oczyszcza się następnie przez krystalizację. Procesy te prowadzi się zwykłymi metodami stosowanymi w przemyśle suchej destylacji węgla od stu lat. Do pewnych procesów zastosowano najnowsze zdobycze przemysłu naftowego. [patrz też: strefa przemarzania gruntu , mrówka strzelno , maty kapilarne  ]

Powiązane tematy z artykułem: maty kapilarne mrówka strzelno strefa przemarzania gruntu